În urma consultãrilor cu mediul de afaceri, Ministerul Finațelor a lansat astãzi un proiect de modificare și completare a Codului Fiscal și a Legii contabilitãții. Dintre mãsurile propuse spre adoptare, menționãm:

Revizuirea sferei de aplicare a nedeductibilitãții cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plãtitori de impozit pe profit ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoanã situatã într-un stat care este inclus în Lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Regim fiscal specific se aplica doar statelor listate în anexa I.
Mãsura este corelatã cu modul de implementare a mãsurilor defensive de cãtre celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Clarificarea modului de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizatã efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totalã, în cazul entitãților care desfãșoarã activitate în domeniul construcțiilor atât pe teritoriul României, cât și în strãinãtate. Prin modificare se clarificã modul de stabilire a indicatorului cifra de afaceri realizatã efectiv din activitatea de construcții care cuprinde numai veniturile din activitatea desfãșuratã pe teritoriul României, precum și a indicatorului cifra de afaceri totalã care cuprinde atât veniturile din activitatea desfãșuratã pe teritoriul României, cât și în afara României.

Clarificarea și reglementarea explicitã a regimului fiscal aplicabil valorii nominale a tichetelor cadou primite de persoanele fizice care obțin venituri de natura salarialã. În acest sens se precizeaza tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice de cãtre angajatori/plãtitori, în afara evenimentelor menționate explicit de Codul fiscal;

Clarificarea tratamentului fiscal aplicabil avantajelor de naturã salarialã neimpozabile  și care nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale în cazul celor primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget
Mãsura vizeazã neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnã, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora acordate  de angajator, în mãsura în care valoarea  totalã, într-un an fiscal, nu depãșește nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

Se propune pentru anul 2021 ca termenul de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã și entitãți supuse regimului transparenței fiscale sã fie pânã la data de 15 martie 2021, inclusiv. În cadrul aceluiași termen se propune pentru asociatul desemnat obligația transmiterii cãtre fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzãtor cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzãtor cotei de participare, conform contractului de asociere, dupã caz.

Reglementarea cadrului de aplicare a sistemului TVA la încasare în noile condiții prevãzute de Legea nr. 296/2020, respectiv prin raportare la noul plafon de 4.500.000 lei și cu posibilitatea exercitãrii opțiunii pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului, prin modificarea corespunzãtoare a articolelor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care fac trimitere la vechiul plafon.
Mãsura eliminã neclaritãțile prevederilor legale pentru  aplicarea sistemului TVA la încasare.

Menționarea expresã în aria de aplicabilitate a prevederilor Legii contabilitãții nr. 82/1991 a unor categorii de entitãți. Aceastã mãsurã asigurã corelarea cu prevederile Codului fiscal, prin cuprinderea în aria de aplicabilitate a prevederilor legii contabilitãții a persoanelelor juridice strãine care desfãșoarã activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice strãine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Reglementarea, la nivelul legii contabilitãții, a categoriilor de informații care au caracter public, precum și a condițiilor în care Ministerul Finanțelor poate încheia protocoale având ca obiect transmiterea unor asemenea informații. Aceastã mãsurã are în vedere operaționalizarea transmiterii de cãtre Ministerul Finanțelor a unor date cuprinse în situațiile financiare anuale/raportãrile contabile anuale existente în baza de date a ministerului, în baza unor protocoale de colaborare.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanțelor, la rubrica Transparențã decizionalã.