ANUNȚ LANSARE PROIECT

Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO

ID MySMIS: 131142

S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. implementează, în calitate de Beneficiar Proiect, începând cu data de 21.09.2020 proiectul „Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 131142.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe. Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Durata de implementare:

Din 21.09.2020 până în data de 20.09.2022, pe parcursul a 24 de luni.

Obiectivul proiectului:

Proiectul își propune ca obiectiv general îmbunătățirea competențelor profesionale ale unui număr de 322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar, cu domiciliul într-una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Grup țintă:

Grupul-țintă este alcătuit din 322 de studenți (ISCED 5/6, nivel de calificare 6 si 7) cu domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată a României (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), în mediul rural sau urban, care studiază în domenii precum: Finanțe, Contabilitate, Marketing, Afaceri internaționale, Managementul afacerilor, Administrarea Afacerilor, Management financiar sau alte domenii de specializare, înscriși la universități din București, Brașov dar și în alte centre universitare din țară.

Activitățile principale:

A.1 Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica

A.1.1 Derularea unei campanii de informare in mediul universitar in vederea recrutarii si selectiei grupului tinta

A.1.2 Organizarea, planificarea si derularea stagiilor de practica la angajatori, conform Legii 258/2007

A.2. Consiliere si orientare profesionala pentru studenti

A.2.1 Consiliere si orientare profesionala pentru studenti

A.3. Dezvoltare de parteneriate intre mediul universitar si reprezentantii mediului economic pentru facilitarea accesului studentilor la stagii de pregatire practica

A.3.1 Dezvoltare de parteneriate intre mediul universitar si reprezentantii mediului economic pentru facilitarea accesului studentilor la stagii de pregatire practica

A.4. Activitatea de management de proiect

A.5. Activitatea indirecta – suport pentru Mangerul de proiect

Proiectul își asumă un număr de 322 persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă, din care 33 de persoane din mediul rural, precum și un indicator de minimum 37 cursanți/studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calitații de participant în proiect. În plus, proiectul va contribui direct la atingerea următorilor indicatori asumați de România prin POCU:

  1. cursanți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 236 studenți;
  2. cursanți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 126 studenți.

 Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 4.689.704,24 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 4.455.172,05 lei, echivalentă cu 95% din valoarea eligibilă aprobată, iar S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. va contribui cu 234.532,19 lei în cadrul proiectului “Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii –STUD-PRO”, ID MySMIS: 131142.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact proiect: Stefan-Nicolae-Marius Ungureanu, Manager de proiect, e-mail: s.ungureanu@bluerock.ro