Municipalităţile vor putea identifica impactul schimbărilor climatice la nivel local/regional, vor putea formula măsuri fezabile de atenuare si adaptare şi vor putea realiza un plan de implementare al acestor măsuri cu ajutorul schemei de granturi mici.

În cadrul acestei scheme se vor finanța un număr de maxim 8 proiecte care vor viza elaborarea planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Pentru a fi eligibile spre finanțare, toate proiectele vor viza exclusiv elaborarea de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru a fi implementate la nivelul municipiilor aferente proiectului, precum și activități care vor contribui în mod indirect la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Activități eligibile sunt:

 • Servicii de consultanță;
 • Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice;
 • Desfășurarea unor workshopuri cu scopul consultării factorilor de decizie interesati, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și regional;
 • Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zonele urbane mari;
 • Elaborarea unor studii în vederea identificării la nivelul municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice (insule de căldura, date meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din puncte specifice);
 • Analiza si/sau dezvoltarea mecanismelor interinstituționale necesare pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente a infrastructurii de drenaj ale apelor pluviale;
 • Dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană verde – albastru, cum ar fi acoperișurile verzi, fațadele verzi, coridoarele verzi, zonele umede, plantarea copacilor în parcări și de-a lungul drumurilor, grădini urbane sau grădini instituționale care servesc în principal scopuri educaționale, terapeutice sau sociale în spitale și școli, etc;
 • Elaborarea unor studii privind identificarea zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale;
 • Realizarea de studii de fezabilitate privind amplasarea în subteran a cablurilor electrice și/sau de telecomunicații.

Solicitanții eligibili în cadrul prezentei scheme de granturi mici, pot fi autoritățile locale sau regionale (la nivel municipal/judeţean) care  îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 

 • are calitatea de persoană juridică înregistrată în România;
 • se încadrează în următoarea categorie:
  • instituție publică în a cărei atribuții intră, printre altele, și protecția mediului și/sau protecția naturii (autorităţi locale sau regionale – municipale / judeţene);
 • este direct responsabil pentru inițierea, pregătirea, implementarea și sustenabilitatea proiectului, împreună cu partenerii de proiect (dacă este cazul);
 • dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului și asigurarea sustenabilității acestuia;
 • dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării/ contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
 • dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente proiectului, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul;
 • nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus în cadrul prezentei scheme de granturi mici (identitatea obiectivelor, rezultatelor, activităților, etc.) sau a unor activități aferente proiectului;
 • își asumă obligația de a informa imediat Operatorul de Program în situația în care proiectul/ activități din proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentei scheme de granturi mici.

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 Euro.

Termenul limită pentru depunere a propunerilor de proiect: 29 martie 2021, ora 17:00.

Mai multe detalii pot fi găsite aici http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925